Opinie Lekarzy O Soku NONI TM

Bert Acosta, MD
Kiedy dr Acosta rozpoczął swoją prywatną praktykę w Pensylwanii był, jak to można określić, "konwencjonalnym" lekarzem. Z biegiem czasu zaczął notować przypadki, które zmieniły jego sposób myślenia. Dr Acosta z początku był nastawiony trochę sceptycznie, ponie­waż zakres działania tego produktu miał szerokie zastosowanie. Jednak zdecydował się podawać go swoim rodzicom. Jego ojciec chorował na nadciśnienie, cukrzycę, artretyzm, niewydolność wieńcową serca i prze­rost prostaty. Z kolei matka miała schorzenie jelita grubego. Oboje, mat­ka i ojciec po regularnym piciu soku noni mogli zmniejszyć ilość pobie­ranych lekarstw o 50 procent. Na tej podstawie zalecił 200 pacjentom, których zdrowie nie poprawiało się po leczeniu konwencjonalnymi me­todami, aby spróbowali soku noni. Tych 200 pacjentów stosowało sok przez 30 do 60 dni. Wielu z nich donosiło o sukcesach, co lotem błyska­wicy rozeszło się w małym miasteczku doktora Acosta. Do dnia dzisiej­szego stosuje on wspomaganie sokiem noni leczenia konwencjonalnego u ponad 1200 pacjentów. Dr Acosta ocenia, że tylko w jego miasteczku 6000 ludzi pije sok noni. Od innych lekarzy otrzymał on intrygujące wiadomości. Jednak to co zaobserwował u swoich pacjentów wyprzedziło ich wieści. Również inni niektórzy jego koledzy lekarze rozpoczęli stosować sok jako suplement. Dr Acosta stosował sok noni u pacjentów z białaczką i cukrzycą. Opo­wiadał, że pewnego razu do jego gabinetu przyszedł młody mężczyzna z rozpoznaną białaczką. W jego leczeniu próbowano wszystkich konwen­cjonalnych sposobów, takich jak transplantacja szpiku kostnego, przeta­czanie krwi i inne bez widocznej poprawy. Dr Acosta powiedział wów­czas młodemu człowiekowi o noni. Ten młody człowiek zdecydował się spróbować pić sok. Po sześciu miesiącach picia soku dr Acosta stwierdził u niego remisję choroby. W tej szczególnej sytuacji dr Acosta zdawał sobie sprawę, że jego pacjent mógł przejść w okres remisji także bez brania noni, chociaż przed zastosowaniem kuracji z noni nie było żad­nych oznak zdrowienia. Pojedyncze przypadki podobne do tego nie mo­głyby być dowodem naukowym. Jednak dr Acosta, odkąd zaczął stoso­wać noni w swojej praktyce, widział wiele podobnych przypadków. Dla przykładu inni pacjenci dr Acosty, którzy używali sok noni, uważali, że pomaga to im w kontrolowaniu cukrzycy. Dr Acosta oceniał, że w jego praktyce 70 procent cukrzyków pijących NONITM Juice mogło zmniejszyć ilość środków przeciwcukrzycowych, które brali. W dodatku około 100 jego pacjentów z nadciśnieniem tętniczym mogło obniżyć daw­kę lekarstw gdy włączyli do swojej diety suplement noni. Pięciu do dzie­sięciu jego pacjentom obniżyła się waga ciała średnio o 10 funtów. W dodatku dr Acosta, jak twierdził, sam stracił 22 funty bez zmiany stylu życia, oprócz tego że pił sok NONITM Juice. Dr Acosta uważa, że może z całym przekonaniem polecić NONITM Juice jako suplement odżywczy. Efekty lecznicze, które zaobser­wował w swojej praktyce, ocenia na około 68 procent wszystkich pacjen­tów stosujących noni.

Bryant Bloss, MD
Dr Bryant Bloss jest chirurgiem ortopedą prowadzącym prywatną prak­tykę w Indiana od 1963 roku. Dr Bloss rozpoczynał swoją prywatną praktykę w 1963 r. uważał się za ściśle konwencjonalnego lekarza. Ponieważ jego brat przez wiele lat cierpiał z powodu ogólnego osłabienia, zainteresował się artretyzmem reumatoidalnym. Po kilku latach praktyki w swojej specjalności poproszono go, aby kiero­wał kliniką ortopedyczną, która zatrudniała dziewięciu lub dziesięciu lekarzy i masażystów, z których kilku było kręgarzami. W tym ukła­dzie doktorowi Bloss przedstawiono "metody alternatywne". Uczył się od innych lekarzy a oni uczyli się od niego. Dr Bloss odwoływał się do swoich doświadczeń powodując zdziwienie wielu. Dr Bloss odkrył, że sok noni działa bardzo skutecznie w 3 schorzeniach: reumatoidalnym artretyzmie, cukrzycy oraz schorzeniach powodowa­ nych paleniem papierosów. Widział wielkie efekty lecznicze u pijących noni, głównie w tych trzech obszarach. Jeden z pacjentów dra Bloss 'a cierpiał z powodu ankylosing spondylitis tułowia. Pacjent z trudem jeździł samochodem i poruszał się poza do­mem. Leczony był 3200 miligramami ibuprofenu, 12 Darvocet i 9 Soma dziennie. Dr Bloss dodał do diety pacjenta NONITM Juice i z powodu wyraźnej poprawy po dwóch do trzech tygodniach, pacjent mógł odstawić inne lekarstwa. Inny pacjent miał sporotrichosis w kolanach, nadgarstkach i kostkach. Sporotrichosis jest niesłychanie rzadką infekcją grzybiczą stawów i kości. I 'oza tym pacjent palił trzy paczki papierosów dziennie i miał 600 mgm % cukru we krwi. Od kiedy zaczął brać NONITM Juice i był pod dokładną obserwacją lekarza, poziom cukru obniżył się. Pacjent rzucił palenie i nie miał nawrotu sporotrichosis przez dwa i pół roku. Inny mężczyzna miał niedokrwienną martwicę biodra, która mogła być fazą wstępną do artretyzmu. Główka jego stawu biodrowego uległa rozmiękaniu, co mogło wkrótce doprowadzić do przemieszczenia biodra. Miał także złamany dysk w kręgosłupie i brał Celebrex. W dodatku człowiek ten miał wysokie ciśnienie krwi i podwyższony poziom cholesterolu we krwi. Z tego powodu zażywał Lipitor i leki obniżające ciśnienie krwi. Dr Bloss zaproponował mu NONITM Juice. Po regularnym piciu soku mężczyzna ten mógł zaprzestać przyjmowania Lipitoru, środków obniżających ciśnienie krwi i Celebrexu. Sukcesem jest ustąpienie dole­gliwości bólowych, a jego ciśnienie krwi jest najniższe od niepamiętnych czasów. Dr Bloss powiedział, że również u niego artretyzm ustąpił po braniu NONITM Juice. Korzyścią uboczną było ustąpienie migreno­wych bólów głowy od pięciu łat, to jest od kiedy pije NONITM Juice. Z niecierpliwością oczekuje na ostatnie wyniki badań nad TAHI­TIAN NONITM Juice prowadzonych na Wydziale Lekarskim Uniwersyte­tu.

Mian-Ying Wang, MD
Dr Mian-Ying Wang, M.D., M.S., jest obecnie naukowcem na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Illinois w Rockford. Po trzech miesiącach klinicznych obserwacji doszła do wniosku, że u 72 pacjentów z 90, którzy pili NONITM Juice, nastąpiła znacząca poprawa stanu zdrowia po piciu soku Noni (niezależne bada­nia naukowe potwierdzają dobroczynne działania NONITM Ju­ice). Pewna pani w grupie badanych pacjentów, chorująca na cukrzycę, miała liczne problemy skórne. Mogła nosić tylko sandały, ponieważ pię­ły obu jej stóp były w stanie zapalnym, palce u nóg były stale zabanda­żowane z powodu owrzodzeń. Nie mogła brać antybiotyków dlatego in­iekcja utrzymywała się przez większą część jej życia. Po tygodniu bra­nia 1,5 uncji NONITM Juice dwa razy dziennie mogła ubrać nbuwie. Infekcje całego ciała ustąpiły, a cukier we krwi obniżył się poni­żej przekraczalnej normy. ()d tego czasu dr Wang prowadziła dalsze badania nad noni laboratoryj­nie. Przygotowała i opublikowała pracę naukową, w której przedstawiła przeciwrakowe działanie noni u myszy we wszystkich stadiach carcino-i;enezy. W badaniach myszy, którym podawano 10-procentowy TAHI­TI AN NONITM Juice przez okres tygodnia i wstrzykiwano im DMBA (znany czynnik powodujący raka) miały znacząco niższy znacznik DNA (test na obecność nieprawidłowych mutantów komórkowych) niż myszy, które pojono tylko wodą i wstrzykiwano im DMBA. W innych eksperymentach dr Wang wykazała prewencyjne działanie przeciwrakowe NONITM Juice u palaczy papierosów. Przez okres jednego miesiąca wykonywano próby podwójne przypadko­we i kontrolowane klinicznie. Badani otrzymywali przez 30 dni, dwa razy dziennie 2 uncje NONITM Juice albo placebo. U pijących NONITM Juice stężenie LPO i SAR (wskaźniki rakowe) było zredukowane, odpowiednio o 23 i 27%. Pijący placebo nie mieli redukcji stężenia LPO i SAR w osoczu.

Steven Hali, MD
Podobnie jak wielu innych lekarzy, którzy wprowadzili noni do swojej praktyki lekarskiej, dr Steven Hali wypróbował noni najpierw osobi­ście. Dr Hali, absolwent University Utah College of Medicine, doznał wypadnięcia dysku w wypadku na trampolinie w 1985 roku. Aby usu­nąć dolegliwości bólowe dr Hali próbował wszystkiego włącznie z kręgarstwem, akupunkturą, przyjmowaniem suplementów, jogi i innych. Stosując te metody uzyskiwał pewną ulgę, lecz było to sporadyczne i krótkotrwałe. W roku 1995, dziesięć lat po doznanym urazie, dr Hali udał się na kontrolne badanie rentgenowskie, które wykazało rozwinię­te zmiany degeneracyjne. Odczuwał drętwienie lewej stopy i skurcze mięśni. W jesieni 1996 roku żona dr Halla kupiła dwie butelki NONITM Juice od przyjaciela. Zaproponowała, aby spróbował pić uncję soku dwa razy dziennie. Dr Hali, nie mając nic do stracenia, wyraził zgodę. Pra­wie natychmiast zauważył zmianę na lepsze w poziomie swojej energii życiowej. Trzy tygodnie po rozpoczęciu brania soku powiedział do swojej żony, że przez cały dzień nie miał dolegliwości ze strony kręgosłupa. Stan poprawy utrzymywał się, skurcz mięśni kręgosłupa zmniejszył się, a następnie całkowicie ustąpił. Mógł powiedzieć, że miał artretyzm w kręgosłupie lecz umiejętne rozciąganie, fizykoterapia przyniosły popra­wę rzeczywistą zamiast dotychczasowych okresów poprawy. Po trzech miesiącach brania NONITM Juice wróciło czucie w lewej nodze doktora Hali 'a. Z początku czuł się tak jakby wstał po okre­sie zbyt długiego siedzenia ze skrzyżowanymi nogami na podłodze. Na­stępnie wróciło całkowite czucie. Widząc sukces swojego męża żona rów­nież zaczęła pić sok noni i mogła lepiej kontrolować bóle migrenowe, na które cierpiała od lat. Rozstrzygający argument dr Hali otrzymał, gdy zaczął podawać TAHI-TIAN NONITM Juice swojemu małemu synowi. Jego synek miewał napa­dy padaczkowe i upadając doznał urazu głowy. Dr Hali poddał badaniu swojego syna u neurologa dziecięcego. Badanie nie wykazało odchyleń od stanu prawidłowego. Jednak lekarz przepisał lekarstwo zapobiegają­ce napadom. Dr Hali znał negatywne (uboczne) działanie lekarstwa. Przed rozpoczęciem leczenia postanowił podawać dziecku eksperymentalnie sok noni. Jego poszukiwania odnośnie noni doprowadziły go do literatury medycz­nej i etnobotanicznej. Rozmawiał też z dr Ralfem Heinicke. W wyniku tych poszukiwań wywnioskował, że w noni nie ma nic takiego, co mogło­by zaszkodzić jego synowi, a wręcz przeciwnie zalety noni wzmacniające komórki właśnie mogłyby pomóc w problemie padaczkowym. Syn dokto­ra Hali'a rozpoczął brać jedną uncję soku noni dziennie i polubił go, nawet umiał prosić o sok. Nigdy więcej nie miał napadów i był bardzo zdrowym unikającym infekcji dzieckiem w przeciwieństwie do starszego rodzeństwa chorującego na zapalenia uszu. W swojej praktyce lekar­skiej dr Hali prowadził obszerne badania nad dobroczynnym działaniem noni na ludzi. Przyjął metodę rozmowy z pacjentami o noni. Dokonał pewnych obserwacji, którymi postanowił dzielić się ze swoimi pacjenta­mi. Jego pacjentami byli zarówno zwolennicy medycyny zachowawczej jak i medycyny alternatywnej, którzy nadal zarówno mieli problemy zdrowotne. Dr Hali starał się łączyć oba te sposoby leczenia, lecząc całe­go pacjenta, a nie tylko objawy jego choroby. Od tego czasu dr Hali obserwował korzystne wyniki u ponad 600 swoich pacjentów, którzy pili sok noni.

Dr Jonh Roberts, MD
Dyplomowany specjalista do walki z nałogami Dr John Roberts jest honorowym absolwentem Life Chiropractic Colle­ge. W tym czasie poznał setki różnych naturalnych sposobów zwalcza­nia nałogów. W ostatnich latach dr Roberts włączył do swojego programu rehabilitacyjnego sok NONITM Juice. Dr Roberts ma spokojne sumienie używając w swojej praktyce sok noni. Jednak na początku był bardzo sceptyczny. Do stosowania noni przeko­nało go wyleczenie prawie umierającego czternastoletniego psa, który poczuł się bardzo dobrze po podaniu noni. To skłoniło go do zastosowa­nia soku noni u niektórych swoich pacjentów, którzy byli w bardzo złym stanie. Na audiokasecie zatytułowanej "TAHITIANNONITM Juice: on może zmie­nić twoje życie" dr Roberts wyjaśnia: "zdecydowałem się podawać sok moim najciężej chorym pacjentom, ludziom bardzo obolałym po opera­cjach kręgosłupa. Efekty były niewiarygodne, uzyskałem poprawę u pię­ciu moich pacjentów zupełnie nie reagujących na morfinę i inne środki przeciwbólowe". Dzięki niemu znacznie wzrosła ilość pacjentów biorą­cych noni. Zaobserwował, że noni pomaga na bardzo wiele schorzeń od cukrzycy i nadciśnienia po depresję i trądzik. "Mówię ludziom, że noni jest produktem "WOW", stosowałem wiele na­turalnych środków przez ostatnie 15 lat, lecz nigdy nie otrzymałem tylu odpowiedzi i reakcji pozytywnych, jakie otrzymałem o noni. Są ludzie, którzy często telefonują do mnie mówiąc: Doktorze WOW nie uwierzy pan lecz... i wówczas oni opowiadają o reakcjach, których doznali po piciu regularnie soku noni", podsumowuje dr. Roberts. Dr Roberts osobiście pije sok noni dla utrzymania zdrowia i dobrostanu. Od czasu rozpoczęcia picia soku stracił na wadze sześćdziesiąt funtów nie biorąc innych środków poza włączeniem noni do swojej diety. On wiąże to z regulacją problemów związanych z cukrzycą pochodzenia ge­netycznego. Gdy rozpoczął pić sok noni jego podwyższony poziom cukru we krwi znormalizował się. Dr Roberts mówi swoim znajomym, że powinni edukować swoich leka­rzy na temat odżywiania. Wielu lekarzy nie miało ćwiczeń z zakresu dietetyki, zależnie od szkoły, do której uczęszczali. W istocie jedno z badań prowadzone na Uniwersytecie Harvardu potwierdziło, że prze­ciętnie lekarz po Harvardzie ma zaledwie trochę więcej wiedzy o odży­wianiu niż jego sekretarka. Dr Roberts wierzy, że współpraca medycyny konwencjonalnej i alternatywnej może dać społeczeństwu nową broń do walki z chorobami takimi jak nałogi i przewlekłe stany bólowe.

Robert Fischer, MD
Dr Robert Fischer, specjalista pracujący w The Aesthetic Plastic Surge-ry Center w New Jersey w Fort Lee wykonuje praktykę od 1972 roku. Jego specjalnością jest chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna. Przez ostatnie kilka lat polecał swoim pacjentom bromelinę, ekstrakt z pestek winogron i Arnica montana w celu zmniejszenia obrzęków i siniaków pooperacyjnych. Dlatego dr Fisher często zalecał swoim pacjentom TA-HITIAN NONITM Juice kilka tygodni przed operacją, jak również w celu zabezpieczenia po dokonanej operacji.Dr Fischer uważa, że po zastosowaniu NONITM Juice efekty, których się spodziewał, są lepsze niż bez jego zastosowania. Korzyści ze stosowania noni są nie tylko bardzo widoczne, ale również potrzeba znacz­nie mniej środków przeciwbólowych po operacji. W dodatku zauważono znaczne skrócenie czasu gojenia i rekonwalescencji.Dr Fischer zanim rozpoczął stosowanie soku noni w swojej praktyce przez okres dwóch i pół roku zażywał go osobiście codziennie. Pacjenci przewi­dziani do operacji kosmetycznej lub rekonstrukcyjnej byli zachęcani do picia soku noni w dawce 2 uncji 2 razy dziennie przez trzy do czterech lygodni przed operacją. Następnie pacjenci kontynuowali używanie noni I>o operacji aż do uzyskania pełni zdrowia. Dr Fischer zanotował, że w wielu przypadkach pacjenci rzeczywiście nie odczuwają bólu i szybciej wracają do zdrowia, a wiąże to ze zmniejszoną reakcją tkanek na uraz chirurgiczny. Dzięki naturalnym właściwościom przeciwzapalnym i prze­ciwbólowym NONITM Juice pacjenci po operacjach mają mniej­sze obrzęki i zasinienia. Noni wydaje się także być bodźcem dla systemu immunologicznego, co jest zawsze rzeczą dobrą przed zabiegiem opera­cyjnym.Dr Fischer odkrył, że pacjenci, którzy zazwyczaj wymagali transfuzji krwi lub wielu tygodni leczenia, teraz stają na własnych nogach i odzy­skują zdrowie bez transfuzji i w znacznie szybszym czasie.

Dr Gary Tran
Dr Gray Tran jest weterynarzem praktykującym w Stanach Zjednoczo­nych od przeszło dwudziestu sześciu lat. Dyplom otrzymał w 1964 roku 11; i Oklahoma State University, College of Veterinary Medicine. Jak wie­lu amerykańskich praktykujących weterynarzy wyuczony został w kon­wencjonalnej terapii. Po kilku latach praktyki wybrał się na wycieczkę w swoje rodzinne strony do Wietnamu gdzie zobaczył inne sposoby lecze­nia (akupunktura, leczenie ziołami), które były stosowane z udokumento­wanym sukcesem. Był zaskoczony tym, że te alternatywne metody stoso­wane w krajach trzeciego świata dają dobre wyniki, a lekarstwa stosowa­ne są tylko czasem i przez krótki okres, gdyż są bardzo drogie. Widząc na własne oczy efekty alternatywnych sposobów leczenia posta­nowił, że będzie się starał niektóre z nich wprowadzić do praktyki w Ameryce. W dodatku nauczył się metod leczenia, które mogą pomóc pa­cjentom cierpiącym na choroby, na które lekarstwa zazwyczaj nie poma­gają, takie jak infekcje wirusowe, niedomoga narządów, przewlekłe cho­roby degeneracyjne i raki (nowotwory). Od tego czasu zaczął stosować integracyjną medycynę weterynaryjną. W 1997 roku dr Tran 'owi przedstawiono NONITM Juice. W pierwszym momencie był nastawiony sceptycznie, chociaż wszystkie do­stępne wskaźniki wskazywały na jego siłę leczniczą. Od chwili zastoso­wania NONITM Juice dr Tran odkrył jego wszechstronność i potencję leczniczą. Po pięciu latach używania soku noni w swojej prak­tyce dr Tran zobaczył na własne oczy jak ten suplement jest ważny i pomocny w utrzymywaniu zdrowia u zwierząt. W dodatku przekonał się, że sok ten jest w najwyższym stopniu bezpieczny. Dr Tran szacuje, że zastosował sok u około 9.000 swoich pacjentów (zwie­rząt). Uważa, że NONITM Juice działa najlepiej na niemoc z przewlekłym schorzeniem zapalnym (degenerative osteo-arthritis, dys-plasia biodra, zespół związany ze zmianami w dyskach kręgosłupa, peł­zająca białaczka). Stwierdził jednak, że przydatny jest także w następu­jących schorzeniach w połączeniu lub bez kuracji konwencjonalnej: Trudne do leczenia zaburzenia systemu odporności (autoimmune he- molytic anemia, lupus erythematosus, kocia asTMa, schorzenia alergicz­ ne skóry, przewlekłe stany zapalne z antybiotyko odpornością, zaburze­ nia przewodu pokarmowego). Schorzenia ważnych życiowo organów (uszkodzenie serca z przekrwie­ niem, uszkodzenie nerek, uszkodzenie wątroby, nekrotyzujące zapale­ nie trzustki). Liczne trudne do leczenia infekcje wirusowe (leukemia, zapalenie otrzewnej, AIDS, parvoviral infeetion, infekcje wieńcowe). Nieuleczalne choroby nowotworowe (sąuamous celi carcinoma, guzy piersi, melanoma, hemangiosarcoma, rak prostaty). Choroby neurologiczne (zaburzenia układu równowagi (przedsionko­ wego) wszelkiego rodzaju apopleksje, urazy niedokrwienne, urazy ciepl­ne, niedobory neurologiczne różnego typu). Urazy (wstrząs mózgu, obrzęk mózgu, zwichnięcia, złamania, szok ner­wowy, wewnętrzne krwawienia, urazy płuc). Zatrucia (ukąszenia węża, pająka, zatrucie grzybami, ugryzienie przez szczura, wielokrotne użądlenie przez pszczoły, zatrucie lekami). Pomoc chirurgiczna (zapobieganie incydentom w narkozie i zapobiega­ nie infekcjom pooperacyjnym, promocja szybkiego gojenia, eliminacja bólu pooperacyjnego). Dr Tran mówi, że zaledwie kilku weterynarzy nie aprobuje jego sposobu podawania noni, jednak wielu kolegów o szerokich horyzontach aktual­nie nadal przysyła mu "nieuleczalnych" pacjentów, ponieważ on odsyła im "zdrowych i wyleczonych". Dr Tran ponagla innych weterynarzy, aby poszukali możliwości doda­wania alternatywnych środków weterynaryjnych wspomagających ich konwencjonalną terapię przeciwko chorobom opornym na konwencjonal­ne leczenie. Dr Tran wierzy, że środki odżywcze takie jak NONITM Juice są bezpieczne i efektywnie mogą pomóc w leczeniu wielu schorzeń tak samo jak lekarstwa, a nawet jeszcze lepiej. Oczywiście za­strzega się, że w walce z chorobami zawsze jest miejsce na lekarstwa, Szczególnie wówczas gdy zachodzi konieczność szybkiego działania, ra­tującego życie.

Dr Jeff Marrongelle, dyplomowany dietetyk kliniczny
Dr Jeff Marrongelle, dyplomowany dietetyk kliniczny miał wiele okazji zetknięcia się z medycyną alternatywną nim zapoznano go z sokiem noni. Początkowo pracował w charakterze kręgarza w Pensylwanii. Dr Marrongelle prowadził praktykę, w której nie stosował mało znanych produktów naturalnych, natomiast używał tylko profesjonalnych pro­duktów z pewnego źródła, wysokiej jakości i bezpiecznych. Kiedy w końcu zwrócił uwagę na NONITM Juice, zmienił swo­ją 15-łetnią zasadę kupowania produktów naturalnych tylko w sklepie. Widział efekty działania noni, były zbyt dobre, aby je ignorować. Jedną z głównych alternatywnych metod, które stosował dr Marrongelle, była elektro akupunktura. Korzystając z urządzenia pomiarowego elek­tro akupunkturowego mógł przetestować odporność skóry na akupunkturowe punkty naszego ciała. Badania testowe pokazały, że NONITM Juice ma bardzo pozytywne, mocno poparte, wyniki. W swojej praktyce, jak mówi, obserwował przypadki różnej rangi, od stanu prze­wlekłego zmęczenia do schorzeń systemu nerwowego. Niektórzy jego koledzy i pacjenci pytali go jak to jest możliwe, że sok noni działa korzystnie na tak wiele różnego rodzaju chorób. Jako kli­niczny dietetyk wierzył, że spowodowane to jest darem matki natury, która stworzyła noni jako produkt całkowicie naturalny. Pierwotna gle­ba, na której NONI rośnie, nie była użyźniana syntetycznymi środkami i uprawiana. Wreszcie pewne "chemikalia" nie zostały oddzie­lone od reszty owocu. Dlatego sok noni jest pełnym owocem, który za­wiera wszystkie środki odżywcze, minerały, niezbędne kwasy tłuszczo­we, enzymy itd. "Choć byśmy byli najbardziej pracowici i najbardziej sprytni, to nie wymyślilibyśmy takiego zestawu środków odżywczych jakie znajdują się w noni" mówi dr Marrongelle. Wyjaśnia on, że kiedy używamy "żywność kompletną", to otrzymujemy nie tylko sumę wszystkich jej komponentów, lecz otrzymujemy także efekt synergiczny, który pojawia się kiedy wszystkie składniki współ­pracują razem, zgodnie z przeznaczeniem. W dzisiejszym społeczeństwie, przy wyczerpaniu substancji odżywczych z gleby i żywności pozbawionej tych substancji odżywczych, przy zanieczysz­czonej wodzie, przy wysokim stopniu niepokoju, powodującym stresy, te "pełne środki odżywcze" mogą być zazwyczaj pomocne dla ludzi z prze­wlekłym osłabieniem, jak i dla tych, którzy pragną pozostawać w zdrowiu.

Orlando Pile, MD
Dr Orlando Pile jest lekarzem chorób wewnętrznych, praktykującym od 22 lat w Inglewood, Kalifornia. Na tym stanowisku służył swoją wiedzą przez ostatnie czter­naście lat. Przed około 5 laty dr Pile podjął działania na rzecz podniesie­nia zdrowotności, rozpoczynając od siebie. Kiedy jednak nadal słyszał przez radio i z innych źródeł o zaletach działania noni, zdecydo­wał się sprawdzić jego wartość. W styczniu 1998 roku po raz pierwszy przełknął NONITM Juice. Miał nadzieję, że sok obniży u niego podwyższone ciśnienie krwi albo przynajmniej spowoduje u niego "bom­bę" energii. Minęły dwa miesiące i dr Pile kontynuował picie soku noni codziennie. Wydawało się, że nic się nie wydarzyło. Wtedy gdy pewnego dnia jechał z żoną autem z audiokasety usłyszał indywidualne świadectwa na te­mat NONITM Juice. Wówczas powiedział do swojej żony, że pije sok noni bez efektu od ponad dwóch miesięcy. Żona jednak przerwa­ła mu i spytała od jak dawna ma bóle kręgosłupa. Dr Pile cierpiał z powodu przemieszczenia dysku lędźwiowego powsta­łego wskutek wypadku samochodowego w roku 1995. Dr Pile pomyślał chwilę i doszedł do wniosku, że bóle kręgosłupa, które miał od tak daw­na, ustąpiły odkąd zaczął brać sok noni. Oczekiwał wielkiego cudu i nie zauważył innego pozytywnego efektu zdrowotnego. W krótkim czasie po rozmowie z żoną dr Pile uczestniczył w turnieju golfowym w Las Vegas. Przed i po grze w golfa, wziął noni i nie musiał brać tabletek przeciwbó­lowych. Po raz pierwszy od trzech lat zdarzyło się, że mógł grać w golfa nie biorąc tabletek przeciwbólowych (uwaga, wielu medalistów olimpij­skich także pije NONITM Juice). Dr Pile zdecydował się zaproponować sok noni wybranej grupie pacjen­tów. Szybko otrzymał od nich pozytywny odzew. Wielu pacjentów z nad­ciśnieniem stwierdziło jego obniżenie, chorzy z cukrzycą typu II insuli-nozależni stwierdzili obniżenie poziomu cukru we krwi i mogli zmniej­szyć dawkę insuliny, a inni nie uzależnieni od insuliny diabetycy z cu­krzycą typu II mogli zmniejszyć dawki branych lekarstw, a nawet je odstawić. Niektórzy pacjenci z artretyzmem i lupus erythematosus donosili o ustę­powaniu dolegliwości bólowych. Pacjenci ze stanami lękowymi byli bar­dziej zrelaksowani, po regularnym piciu soku spali bardziej spokojnie, u chorych na raka prostaty poziom PSA z 16 obniżył się do 9,12. Dr Pile miał także pacjenta krańcowo wyczerpanego, chorego na AIDS, który po piciu soku przybrał na wadze 70 funtów, liczba CD4 u niego z 25 wzrosła do 200, a viral load obniżył się z 225.000 do 2.000. Dr. Pile w swojej praktyce lekarskiej nadal stosował większość procedur zachodnich. Jednak w końcu zaczął sprytnie wprowadzać procedury al­ternatywne (takie jak NONITM Juice) w swojej pracy z pa­cjentami. On uważa, że stworzenie poszerzonych procedur leczenia, szcze­gólnie do leczenia coraz częstszych trudnych przypadków, jest w pełni uzasadnione.

Mona Harrison, MD
Dyplom uzyskała na Maryland School of Medicin gdzie byłem docentem medycyny i profesorem przy Katedrze Fizjologii. Kiedy dr Harison po raz pierwszy usłyszała o NONITM Juice wówczas nie od razu go zaakceptowała. W tym czasie dr Harrison mając liczne zajęcia nie miała czasu na zainteresowanie się pojedynczymi no­wymi produktami wprowadzanymi na rynek. Poza tym nie lubiła przed­stawicieli firm farmaceutycznych, którzy mówili jej jakie lekarstwa po­winna zapisywać swoim pacjentom. W swoim postępowaniu trzymała się ściśle zasad i metod konwencjonalnych. Przedstawiciele farmaceu­tyczni byli zdziwieni widząc jej niechęć. Znali jej odpowiedź "w razie czego was poproszę". Podobnie było kiedy dr Harrison zaczęła wprowadzać zalegalizowane naturalne suplementy do swojej praktyki medycznej. Prawie co 2 tygo­dnie ktoś nowy zgłaszał się do biura dr Harrison, aby zapytać ją co myśli o nowych ziołach lub innych naturalnych substancjach. Kiedy dr Harri­son przedstawiono NONITM Juice powiedziała, że nie ma w tej chwili czasu rozglądać się za nowymi produktami. Jednak niektórzy członkowie jej personelu zaczęli sami używać sok uzyskując wspaniałe efekty lecznicze. Nalegali, aby zwróciła uwagę na starą polinezyjską ro­ślinę zwaną Morinda citrifolia. Tak też zrobiła. Na początek dr Harrison zastosowała sok noni u pacjentów, którzy zbyt wolno wracali do zdro­wia. Kiedy jej pacjenci zareagowali dobrze i szybko na sok dr Harrison oceniła, że musi być coś specjalnego w soku noni. Dr Harrison była przekonana, że komponenty zawarte w noni mają wybitne możliwości przenikania przez błonę komórkową i barierę na­czyniową mózgu. Wyciągnęła wnioski z badań przeprowadzonych przez doktorów Michaeli Frost i Owens Moore. Jedną z głównych cech noni jest to, że pobudza czynności szyszynki, która jest odpowiedzialna za dobrostan i zdrowie organizmu. Szyszynka jest gruczołem inwolucyj­nym, produkującym i dostarczającym neurohormony, melatoninę i sero-toninę. Związki te mają wpływ na niezliczoną ilość czynności organów we wnątrz ciała. Jeżeli szyszynka pracuje w optymalnych warunkach, wówczas nasz organizm może być bardziej sprawny. "Szyszynka jest odpowiedzialna za działanie zegara biologicznego. Sub­stancje, które wytwarza, pozwalają na dobry nocny sen. Obecność tych substancji pozwala na obniżenie wagi ciała. Niektórzy twierdzą, że ko­ści i zęby nie słabną, nie występują infekcje, a guzy zanikają, ruch jelit jest prawidłowy, są pełni energii. Wszystko to jest efektem prawidłowo funkcjonującej szyszynki. Takie same są świadectwa moich pacjentów i wszystkich innych, którzy spożywali NONITM Juice."
", ""); ?>